Ethrel®-A

Groeiregulator ter beïnvloeding van vruchtrijping, groeiremming, bloemdunning en bloemknopbevordering van diverse gewassen.
Werkzame stof:
ethefon
Formulering:
vloeistof
Gehalte:
480 g/l
Toelatingsnummer:
6355 N
Verpakking:
Aantal dozen per pallet:
12 x 1 l
60
Ethrel-A is een groeiregulerend product dat in het algemeen kan worden toegepast om vruchtrijping en groeiremming van gewassen te bevorderen. In de teelt van appel kan het worden toegepast voor bloemdunning. In de teelt van peer kan Ethrel-A worden ingezet ter bevordering van de bloemknopontwikkeling in het volgende jaar.
In het algemeen moet zoveel spuitvloeistof worden gebruikt dat een goede en regelmatige bevochtiging van het gewas plaatsvindt. Toevoeging van 25 ml uitvloeier per 100 liter spuitvloeistof is daarom meestal aan te bevelen. Bespuitingen uitvoeren op een droog gewas en als niet direct regen wordt verwacht. Toepassing is uitsluitend toegestaan d.m.v. een gewasbespuiting.

Appel
Bloemdunning: op rijkbloeiende bomen in het ballonstadium tot 10% open bloemen een bespuiting uitvoeren. In het algemeen dient met de hand te worden nagedund. Het middel veroorzaakt een snellere rijping zodat vroeger dan normaal geoogst moet worden.
Dosering: 0,05% (50 ml per 100 l water)

Belangrijke punten voor deze toepassing:
 • Bij koude en natte weersomstandigheden en met name bij kans op nachtvorst aan het begin van de bloeiperiode wordt toepassing ontraden.
 • Jonge en sterk groeiende bomen kunnen van nature sterk ruien; chemisch dunnen bij Benoni is riskant.
 • De hoeveelheid spuitvloeistof moet 800-1500 l/ha bedragen, afhankelijk van plantsysteem en boomgrootte.
 • Pas op voor overdosering, een verkeerd tijdstip van toepassen en voorkom overwaaien. Vele rassen, onder ander Golden Delicious en Cox’s Orange Pippin, zijn zeer gevoelig. Na contact met spuitvloeistof treedt te sterke bloemdunning op.
 • Ondanks alle goede maatregelen kunnen door niet van te voren vast te stellen omstandigheden zo nu en dan teleurstellingen optreden.

Kleurbevordering
Toepassing van het middel bevordert de vruchtkleur en een gelijktijdige rijping. Wel wordt het risico van vruchtval verhoogd en kan toepassing tot overrijpe vruchten leiden wat problemen in de handelskanalen kan geven. De toepassing dient 10 tot 14 dagen voor de normale pluktijd plaats te vinden.
Dosering: 0,05% (50 ml per 100 l water). Ethrel-A met voldoende water toepassen.

Belangrijke punten voor deze toepassing:
 • Vanwege de mogelijk ongunstige invloed op de bewaarkwaliteit, alleen toepassen op appel die direct na de pluk worden afgezet.
 • Ongeveer 10 dagen na behandeling met plukken beginnen. Bij langer wachten wordt het risico van vruchtval snel groter (eventueel steeds een beperkte oppervlakte behandelen).

Peer
In peren kan Ethrel-A worden ingezet om de bloemknopontwikkeling voor het komend jaar te bevorderen. Zeker in jaren van zware vruchtdracht kan dit noodzakelijk zijn om beurtjaren te voorkomen en opbrengsten veilig te stellen. In de aanbevolen doseringen is er geen effect te verwachten op de kleur, de hardheid en het suikergehalte van de vruchten. De bloemknopbevordering is vooral vastgesteld in het ras Conference en minder in Doyenne du Comice.

Dosering: 3 toepassingen, vanaf 1 week na de bloei met een interval van 1 week in doseringen aflopend van 0,25 naar 0,15 en tenslotte 0,1 l/ha. De dosering is afhankelijk van de temperatuur in de periode van toepassen; bij temperaturen tussen 15-20 °C de bovengenoemde dosering aanhouden, bij temperaturen tussen 20-25 °C 75% van de dosering hanteren, en bij temperaturen van 25 °C of meer 50% van de dosering hanteren.
Ethrel-A met voldoende water toepassen.

Zure kers
In zure kersen kan met behulp van Ethrel-A een uniforme afrijping worden bereikt, wat van belang is voor de mechanische oogst. De rijping van de zure kersen kan worden gestuurd met een bespuiting 7-10 dagen voor de oogst.
Dosering: 0,05%, met een maximum van 0,75 liter Ethrel-A met voldoende water toepassen.

Het gebruik in de teelt van zure kers is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Tomaat (afgedragen gewassen)
Door middel van een bespuiting op het nog vruchtdragende deel van het gewas met het middel kunnen de resterende vruchten snel tot rijping worden gebracht, waardoor het gewas eerder kan worden geruimd. Een goede bevochtiging van de vruchten is vereist.
Dosering: 0,1% (100 ml per 100 l water)

Gladiool, afkomstig van kralen
Door middel van een bespuiting begin augustus, voordat het gewas gaat strijken, wordt het strijken van een gewas gladiolen, afkomstig van kralen, voorkomen.
Dosering: maximaal 1,7 l/ha te verspuiten in 800-1000 l water.

Knolbegonia
Ter bevordering van bloemafstoting een bespuiting uitvoeren. Afhankelijk van groei en bloei dient de bespuiting te worden uitgevoerd vanaf de 2e helft augustus tot half september.
Dosering: 0,75-1,5 l/ha afhankelijk van de soort en groeiomstandigheden. Toepassen in 500-1000 l/ha.

Bromeliaceae
Het middel wordt, ter bevordering van de bloei van de meest voorkomende Bromelia-soorten over de planten verspoten, zonder dat het noodzakelijk is water uit de kelk te verwijderen. In de meeste gevallen behoeft een bespuiting slechts één keer te worden uitgevoerd. Toepassing in de winter wordt afgeraden in verband met de toenemende kans op misvormingen.

Dosering:
 • Vrieseae splendens en Aechmea fasciata: in de zomermaanden 0,1% (100 ml in 100 l water)
 • Guzmania minor orange en Neoregelia Carolinae: 0,06-0,08% (60 - 80 ml in 100 l water)
Per 10 m² teeltoppervlak 2 l spuitvloeistof gebruiken.

Als algemene regel geldt dat de hoogste dosering dient voor toepassing op de minst ontwikkelde planten. Deze doseringen, evenals de hoeveelheid spuitvloeistof dienen nauwkeurig te worden gehandhaafd.

N.B.: Bij Vrieseae splendens en Aechmea fasciata kan de bloei na 3-4 maanden worden verwacht. Bij Guzmania minor orange en Neoregelia Carolinae na 1-2 maanden.

Belangrijke punten bij deze toepassing:
 • De te behandelen planten gedurende één maand voor de bespuiting geen stikstofbemesting geven.
 • De behandelde planten niet gieten gedurende de eerste vier dagen na de bespuiting.
 • Om bij Neoregelia Caolinae het zgn. “doorschieten” te voorkomen is het van belang de temperatuur gedurende 3 weken op 18°C te houden.
 • Het middel kan op ieder moment worden toegepast, op planten van ongeveer 2 jaar en ouder.
 • Bij toepassing in de maanden november, december en januari kunnen de resultaten door lichtgebrek minder gunstig zijn.
 • Bij andere dan in de gebruiksaanwijzing genoemde soorten is het aan te bevelen op enkele planten met verschillende doseringen proefbespuitingen uit te voeren alvorens een groot aantal planten worden behandeld.

Roos in de vollegrond:
Het middel kan worden toegepast ter bevordering van het vertakken van de oculaties en op een droog gewas, terwijl ook na de toepassing enkele uren droog weer is gewenst.

Spuittijdstip en dosering:
Een eerste bespuiting uitvoeren met 1,5 l/ha, zodra het merendeel van de oculaties maximaal 5 geheel ontplooide bladeren heeft.
Een tweede bespuiting uitvoeren met 1 l/ha. ca. 3 weken na de eerste bespuiting.
Gebruik 400-600 l/ha spuitvloeistof en voeg 25 ml uitvloeier per 100 l toe. Zorgvuldig en regelmatig spuiten en overlappingen voorkomen.

Bij de volgende cultivars zijn gunstige ervaringen opgedaan:
Alain, Beauty, Buisman’s Triumph, Ena Harknes, Elmhorn, Flammentanz, Golden Giant, Heidelberg, Hollanderin, High Light, King Boreas, Michèle Meilland, Nina Weihbühl, Paul’s Scarlet, Peace, Queen Elisabeth, Suttersgold, Tom Tom, Virgo.
Het verdient aanbeveling om bij andere cultivars dan bovengenoemd eerst een proefbespuiting uit te voeren.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is); werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Voorkomen emissie:
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer CropScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een PhytoBac® (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Schoon uit de kas:
Gewasbeschermingsmiddelen die in bedekte teelt worden toegepast kunnen het oppervlaktewater verontreinigen indien recirculatiewater of andere waterstromen uit de kas (o.a. condenswater, filterspoelwater, drain na doorsteken van de matten) direct of indirect op het oppervlaktewater worden geloosd.

BCS adviseert bij gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen om deze waterstromen zoveel mogelijk te hergebruiken, maar voor lozing altijd te zuiveren. Streef ernaar om tussen toepassing en lozing een wachttijd van 2 weken te respecteren. Zuivering kan bijvoorbeeld met behulp van koolstoffilters, waterstofperoxide, lage en/of hoge druk UV of combinaties hiervan worden gedaan. Indien water voor lozing met een koolstoffilter wordt gereinigd, wordt meer dan gemiddeld >85% van de resterende actieve stof gebonden tot een filterlevensduur van 20.000 BVT (bed voluminia treated).
Voor een optimale inzet van diverse zuiveringstechnieken wordt nog onderzoek gedaan.

Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Veiligheidstermijnen
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:
 • 7 dagen voor tomaat en zure kers
 • 10 dagen voor appel
 • 60 dagen voor peren.
Ethrel®-A is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep
Alle hier gegeven adviezen zijn wettelijk toegestaan en worden door Bayer CropScience volledig ondersteund. Certificerende organisaties (zoals bijv. GlobalGap) hanteren soms andere normen voor toepassing. Let hierop bij gebruik in gecertificeerde teelten. Bayer CropScience aanvaardt in dezen geen verantwoordelijkheid bij foutief gebruik.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
 • Laatst gewijzigd:  maandag 13 juli 2015

Zoeken

Veiligheidsblad

Bayer DressCode

Agri

Kies een product