Oppervlakte- en grondwater

Buitenteelten
In Nederland hebben we op veel plaatsen een hoge grondwaterstand en zijn veel akkers omringd door sloten. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen tijdens het toepassen op de akker verwaaien naar de sloot of kunnen na de toepassing met regen uitspoelen naar het grondwater. Hierdoor kunnen onbedoeld residuen in het oppervlaktewater of grondwater terechtkomen. Voor de toelating wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de afbeekbaarheid van middelen in de bodem en water, naar de uitspoeling van middelen en naar de effecten op waterorganismen.

Middelen worden alleen toegelaten als bij verantwoord gebruik de normen voor waterorganismen, zoals vissen, algen en watervlooien niet worden overschreden. Indien noodzakelijk, worden op de gebruiksaanwijzing maatregelen voorgeschreven die voorkomen dat middelen door verwaaiing in het oppervlaktewater terechtkomen (driftbeperkende maatregelen). Ter bescherming van het oppervlakte water heeft de Nederlandse Overheid driftbeperkende maatregelen voorgeschreven in het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij. Driftbeperkende maatregelen zijn bijvoorbeeld teeltvrije zones, gebruik van speciale spuitapparatuur of driftarme doppen.

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie helpt mee aan onderzoek van driftbeperkende maatregelen. Zo is in samenwerking met de fruitteelt de precieze hoeveelheid drift bepaald van driftbeperkende maatregelen zoals windschermen en windsingels.
  • Laatst gewijzigd:  donderdag 14 augustus 2014

Zoeken

Interessante links

Glastuinbouw waterproof