Oppervlakte- en grondwater

Buitenteelten
In Nederland hebben we op veel plaatsen een hoge grondwaterstand en zijn veel akkers omringd door sloten. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen tijdens het toepassen op de akker verwaaien naar de sloot of kunnen na de toepassing met regen uitspoelen naar het grondwater. Hierdoor kunnen onbedoeld residuen in het oppervlaktewater of grondwater terechtkomen. Voor de toelating wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de afbeekbaarheid van middelen in de bodem en water, naar de uitspoeling van middelen en naar de effecten op waterorganismen.

Middelen worden alleen toegelaten als bij verantwoord gebruik de normen voor waterorganismen, zoals vissen, algen en watervlooien niet worden overschreden. Indien noodzakelijk, worden op de gebruiksaanwijzing maatregelen voorgeschreven die voorkomen dat middelen door verwaaiing in het oppervlaktewater terechtkomen (driftbeperkende maatregelen). Ter bescherming van het oppervlakte water heeft de Nederlandse Overheid driftbeperkende maatregelen voorgeschreven in het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij. Driftbeperkende maatregelen zijn bijvoorbeeld teeltvrije zones, gebruik van speciale spuitapparatuur of driftarme doppen.

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie helpt mee aan onderzoek van driftbeperkende maatregelen. Zo is in samenwerking met de fruitteelt de precieze hoeveelheid drift bepaald van driftbeperkende maatregelen zoals windschermen en windsingels.

Glastuinbouw

Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor een optimaal producerend gewas. Een goede oppervlaktewaterkwaliteit buiten uw kas is van belang voor het milieu en voor het duurzame karakter van de glastuinbouw. De laatste jaren blijkt uit metingen van waterschappen dat in glastuinbouwgebieden regelmatig werkzame stoffen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater voorkomen. Er is aangetoond dat een groot deel van deze overschrijdingen ook echt door de glastuinbouw worden veroorzaakt.Wist u dat:
 • Spui binnen de wettelijke normen al problemen veroorzaakt?
 • In al het water wat de kas verlaat gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen?
 • Lozing naar het riool het probleem niet oplost, omdat de rioolwaterzuivering de stoffen er niet uithaalt?
 • Filterspoelwater relatief veel werkzame stof bevat?
 • De grootste emissie via spui van recirculatiewater plaatsvindt?
 • Ook middelen die gespoten worden of via ruimtebehandeling toegediend worden, terug worden gevonden in recirculatiewater?
 • Middelen nog weken tot maanden in het recirculatiewater achterblijven?
 • Middelen die u mee druppelt in hogere concentraties in het water zitten dan bij spuiten?
 • Dit, via de drainage, ook voor grondteelten geldt?
 • Dit uiteindelijk kan leiden tot een verbod van gewasbeschermingsmiddelen?Wat kunt u nu al doen:
 • Gebruik goed uitgangswater
 • Spui bewust en beperk de hoeveelheid water dat uw bedrijf verlaat
 • Zorg ervoor dat u na toediening van middelen met de voedingsoplossing zolang mogelijk niet hoeft te spuien.
 • Stuur de watergift in grondteelten zodanig dat er slechts minimale drain is.
 • Voorkom emissie naar milieu door het toepassen van zuiveringsmethoden en door te lozen op het riool.Hoe helpt Bayer CropScience mee:
 • Bewustwording van emissies en emissieroutes bij alle betrokken partijen
 • Zorgdragen voor het behoud van een effectief middelenpakket in de glastuinbouw
 • Zoeken naar manieren om alle waterstromen zoveel mogelijk in de kas te houden.
 • Zoeken naar bedrijfseconomische oplossingen voor het reinigen van restwaterstromen.

    Samen op weg naar een bewust schone glastuinbouw


 • Laatst gewijzigd:  dinsdag 4 maart 2014

Zoeken

Interessante links

Glastuinbouw waterproof